Courses

Bachelors/Certificate/Masters/

Electives

Music Education/Performance/

Head of Strings

Marek Szpakiewicz/

Violin Teachers

Suli Xue/Xika Huang/Min Jung Park/Yuki Mori/Ingrid Chun/Fung Ho/Alex Russell 

Viola Teachers

Fung Ho/Alex Russell/Gina Coletti/ 

Cello Teachers

Marek Szpakiewicz/Pin Fei Tang/

Double Bass Teachers

Nathan Farrington/

Chamber Music

Marek Szpakiewicz/Alex Russell/Ingrid Chun/Yuki Mori/