Courses

Bachelors/Doctorate/Masters/

Electives

Music Education/Performance/

Head of Strings

Vladimir Ivanov/

Violin Teachers

Vladimir Ivanov/Alexander Vinnitsky/Michael Gotsdiner/Alexander Kirov/Sergey Stadler/Elena Chvertok/Ariadna Anchevskaya/Tatiana Berkul/Diana Kemelman/Pavel Milyukov/Tatyana Porshnev/Elena Semenova/Anna Sokolova/Olga Chepizhnaya/Tatyana Balashova/Elena Korzhenevich/

Viola Teachers

Yuri Bashmet/Alexander Bobrowski/Yuri Tkanov/Roman Balashov/Vladimir Yarovoy/Vitaly Astakhov/Natalia Belskaya/Igor Naidin/Anna Sazonkina/

Cello Teachers

Maria Tchaikovsky/Igor Gavrysh/Alexey Seleznev/Olga Galochkina/Kirill Rodin/Vladimir Balshin/Eugene Rumyantsev/Alexander Knyazev/

Double Bass Teachers

Rustem Gabdullin/Mikhail Kekshoev/Eugene Kolosov/Niklolay Gorbunov/Grigory Krotenko/

Chamber Music

Maria Tchaikovsky/Grigory Krotenko/